Covid-19

1مطلب موجود می باشد.
هوش مصنوعی
تکنولوژی

پروژه هوش مصنوعی با هدف تشخیص COVID-19 با استفاده از تحلیل صوتی