نانو سیم

1مطلب موجود می باشد.
نانوسیم های پروتئینی جایگزینی برای حسگر های الکترونیکی_ ریون مگ
اخبار تکنولوژی

نانوسیم های پروتئینی جایگزینی برای حسگر های الکترونیکی