خانواده‌ی بمب‌های هسته‌ای B61

1مطلب موجود می باشد.
B61-12
تکنولوژی

B61-12 بمب هسته‌ای مدرنی که بر روی بمب‌افکن جدید B-21 عملیاتی می‌شود