بمب افکن بی 21

1مطلب موجود می باشد.
B-21 Raider
تکنولوژی

مهاجم وارد می‌شود، نگاهی به بمب‌افکن دوربرد جدید آمریکا B-21 Raider