بمب‌افکن بی2

1مطلب موجود می باشد.
B-21 Raider
تکنولوژی نظامی

مهاجم وارد می‌شود، نگاهی به بمب‌افکن دوربرد جدید آمریکا B-21 Raider