اف 14 تامکت

1مطلب موجود می باشد.
اف 14 تامکت
تکنولوژی

مقایسه ی شکاری رهگیر اف ۱۴ تامکت با میگ ۲۹ فالکروم ، دو محافظ آسمان ایران